V prípade, že reklamáciu uplatníte až po uplynutí 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci reklamáciu zamietnuť na základe svojej vôle aj bez odborného posúdenia.

Avšak aj v takomto prípade je povinní poučiť spotrebiteľa o možnosti zaslať tovar alebo výrobok na odborné posúdenie, a to uvedením tejto informácie v rámci dokladu o vybavení reklamácie. Je nutné aby predávajúci túto informáciu uviedol písomne.

Náklady spojené s odborným posúdením znášate vy len v prípade, ak výrobok zašlete na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej alebo notifikovanej osobe.

Ak sa obrátite s požiadavkou na vypracovanie odborného posúdenia na určenú osobu (záručný servis), znáša aj v tomto prípade náklady predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok posúdenia.

Ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, máte právo uplatniť reklamáciu znova, pričom takúto reklamáciu nie je možné zamietnuť a predávajúci je do 14 dní odo dňa jej uplatnenia povinný vám uhradiť všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 18 ods. 7 zákona č. 250/2007 Z.z. Reklamácia a záruka tovaru