V zmysle Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky poistné plnenie nepatrí do dedičstva po poručiteľovi. V prípade smrti poisteného je prvoradý údaj o oprávnených osobách uvedený v poistnej zmluve. Ak v čase poistnej udalosti nie je oprávnená osoba v poistnej zmluve určená, postupuje poisťovňa podľa Občianskeho zákonníka a poistné plnenie nadobudnú tieto osoby:

  1. manžel alebo manželka poisteného, ak ich niet,
  2. deti poisteného, ak ich niet,
  3. rodičia poisteného, ak ich niet,
  4. osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, ak ich niet,
  5. dedičia poisteného.
  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka Finančné služby a trh