Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní bez rozdielu či ide o správu domu, ktorú vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB) alebo správca domu, poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, pričom výšku preddavkov si určia vlastníci v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a zariadení domu, spoločných nebytových priestorov a príslušenstva, prípadne priľahlého pozemku.

V týchto kalkuláciách by mali byť zahrnuté aj predpokladané náklady na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.

Výšku zálohových platieb môže správca v priebehu roka meniť v závislosti od úpravy cien za jednotlivé médiá alebo služby. Akékoľvek zmeny cien by mal správca užívateľom bytov neodkladne oznámiť a upraviť príslušným spôsobom mesačné zálohové platby.

Tieto informácie sú dôležité najmä preto, aby sa výšky zálohových platieb čo najviac približovali predpokladaným reálnym nákladom a predišlo sa tak veľkým rozdielom, ktoré sa následne objavia v celoročnom vyúčtovaní nákladov.

Orientačným vodidlom pre správcu, ako aj pre samotných užívateľov bytov, sú spotreby alebo objemy jednotlivých položiek za predchádzajúci rok a súčasne platné ceny.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 10 ods. 1 Energie, vyúčtovania spotreby