Exekútor poverený výkonom exekúcie:

  • upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie; povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky,
  • zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii, okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke.

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručuje oprávnenému a povinnému do vlastných rúk.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania