Konkurzné konanie životnej poisťovne Rapid life je možné považovať za špecifické a to najmä s ohľadom na počet celkovo poškodených spotrebiteľov, ktorí si uplatnili svoje nároky z poistných zmlúv s poisťovňou prihláškou pohľadávky v základnej prihlasovacej lehote. 

Viac ako 7 tisíc konkurzných prihlášok veriteľov musí konkurzný správca spracovať z listinnej do elektronickej podoby. Správca následne musí skontrolovať a posúdiť obsahové náležitosti ako aj uplatnené nároky veriteľa a následne rozhodne o tom či pohľadávku uzná, uzná iba jej časť alebo ju poprie. 

Tento proces si vyžaduje určitý čas, preto príslušný súd stále o 30 dní predĺžuje lehotu na popieranie pohľadávok prihlásených v konkurznom konaní životnej poisťovne Rapid life.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania