Pri sporení sa jedná o pravidelné odkladanie finančných čiastok za účelom dosiahnutia určitej cieľovej sumy. Tieto prostriedky sú častokrát viazané na určite obdobie a zhodnocujú sa minimálne na úrovni inflácie. Úspory predstavujú zdroj okamžitej hotovosti v prípadoch núdze a zároveň sú určené na plnenie krátkodobých cieľov. Čím dlhšie obdobie viazanosti si vyberiete, tým väčší výnos ročne sú vám ochotné finančné inštitúcie ponúknuť. So sporením je spojené menšie riziko straty financií v porovnaní s investovaním.

Druhou z možností, ako zhodnocovať svoje financie, je investovanie. Jedná sa o činnosť, zameranú na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu s cieľom jeho zhodnotenia. V porovnaní so sporením, finančný spotrebiteľ pri investovaní podstupuje väčšie riziko straty finančných prostriedkov. Pri investovaní sa rozhodnite, či chcete investovať kolektívne (podielové fondy) alebo individuálne (cenné papiere). Individuálne investovať odporúčame skúsenejším finančným spotrebiteľom, keďže touto formou podstupujete vyššie riziká straty svojich peňazí.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh