Odborné posúdenie pri reklamácii uplatnenej do 12 mesiacov od zakúpenia môže vykonať len

  • znalec,
  • autorizovaná alebo notifikovaná osoba,
  • osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv – tzv. určená osoba.

Znalec je fyzická alebo právnická osoba (znalecký ústav), ktorý je zapísaný v zozname znalcov vedených Slovenskou komorou znalcov. Zoznam znalcov podľa odborov a odvetví je dostupný na stránkach Slovenskej komory znalcov.

Autorizovanou alebo notifikovanou osobou je subjekt (fyzická alebo právnická osoba), ktorý bol príslušným štátnym orgánom poverený k odbornému posudzovaniu vlastností príslušných výrobkov. Zoznam autorizovaných osôb vedie na svojich stránkach Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Notifikované osoby sú potom tie autorizované osoby, ktoré majú oprávnenie k pôsobnosti v rámci celej Európskej únie, a ich zoznam je možné nájsť na stránkach Európskej komisie.

Ak odborné posúdenie potvrdí zodpovednosť predajcu za vadu výrobku, nemôže reklamáciu zamietnuť. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od zakúpenia znáša všetky naň vynaložené náklady predávajúci.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 2 písm. n). zákona č. 250/2007 Z.z. Reklamácia a záruka tovaru