Exekučné konanie sa začína na návrh oprávneného, pričom začaté je dňom, kedy bol exekútorovi tento návrh na vykonanie exekúcie doručený. Vlastný výkon exekúcie však začína až udelením poverenia príslušného súdu povinného, kedy je súdny exekútor oprávnený vykonávať ďalšie úkony v zmysle Exekučného poriadku.

Začatie exekučného konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné exekučné konanie. Ak by oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie v tej istej veci viacerým exekútorom, v takom prípade exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého na jej vykonanie poverí súd. V ostatných prípadoch sa exekučné konanie zastaví.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 36 Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania