Nútenú správu nad životnou poisťovňou zaviedla Národná banka Slovenska dňa 15. júna 2017. Odo tohto dátumu v mene poisťovne bola oprávnená konať výhradne nútena správkyňa. Nútena správa v zmysle zákona o poisťovníctve môže trvať až 12 mesiacov od jej zavedenia pričom vtedy sa aj skončí.

Nútená správa môže skončiť aj rozhodnutím Národnej banky alebo vyhlásením konkurzu voči poisťovni. Ak Národna banka odoberie poisťovni povolenie na podnikanie v poisťovníctve taktiež dôjde k ukončeniu nútenej správy.

Na majetok životnej poisťovni Rapid life bude s vysokou pravdepodobnosťou vyhlásený konkurz. O konkurznom konaní voči poisťovni budeme informovať i prinášať odpovede na časté otázky.

Svoje nároky voči životnej poisťovni si môžete uplatňovať v súdnom i konkurznom konaní prostredníctvom Spotrebiteľského Centra n.o.. Žiadosť o zastupovanie je možné neziskovej organizácii doručiť elektronicky cez elektronickú podateľňu.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 155 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve Finančné služby a trh