Pozor! Exekúcia sa nikdy nepremlčí!

Je dôležité poukázať na § 112 Občianskeho zákonnika v zmysle, ktorého ak veriteľ v premlčacej dobe uplatní svoje právo na súde a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba po dobu tohto konania neplynie.

Riadne začaté exekučné konanie bez ohľadu na pôvod exekučného titulu sa teda neprelmčuje, pretože v čase jeho vedenia premlčacie lehoty neplynú.

Exekučné konanie môže trvať po celý život povinného až do vymoženia pohľadávky a jej príslušenstva.

Exekúciu je možné iba zastaviť na návrh povinného – dlžníka a to za podmienok uvedených v § 57 Exekučného poriadku.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania