Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia (oprávnený). Návrh na vykonanie exekúcie môže oprávnený podať vtedy, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, pričom výber súdneho exekútora oprávneným nie je podmienené miesto jeho sídla či bydliska.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania