Smernica Európskeho parlamentu a Európsky Rady č. 2009/140/EC ktorá je súčasťou tzv. telekomunikačného balíčku prvýkrát reguluje prístup k internetu na úrovni práva Európskej únie. Dosiaľ bola táto oblasť výlučne v oblasti národnej regulácie členských štátov, z čoho vyplývala aj rozličná právna úprava v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Nová úprava prístupu na internet zaviedla do tejto oblasti tzv. due process clause, a teda osoby podozrivé z porušenia zákona už nemôžu byť odpojení od internetu bez náležitého procesu (due process). Ako hovorí znenie rámcovej smernice pre telekomunikačné siete a služby, obmedzenia v prístupe užívateľov internetu môžu „byť uložené iba vedy, ak sú opodstatnené, primerané a nevyhnutné v rámci demokratickej spoločnosti.“

Takého opatrenia môžu byť prijaté iba „s náležitým zohľadnením zásady prezumpcie neviny a práva na súkromie. Zaručí sa predchádzajúce spravodlivé a nestranné konanie, vrátane práva na vypočutie dotknutej osoby alebo osôb, podliehajúce potrebe primeraných podmienok a procesných úprav náležite v opodstatnených naliehavých prípadoch v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Zaručí sa právo na účinné a včasné súdne preskúmanie.“

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Telekomunikačné služby