Záruky proti zneužívaniu sú založené na jasných zásadách a zahŕňajú ukazovatele a nástroje, ktoré sú primerané, nediskriminačné, transparentné a ktoré rešpektujú súkromie. S cieľom zistiť prípadné zneužívanie môže poskytovateľ roamingu vykonávať kontroly návykov spotrebiteľov v ich vlastnom členskom štáte a v iných členských štátoch (kontrolný mechanizmus). Vychádzať sa bude z informácií, ktoré operátori už využívajú na fakturáciu služieb zákazníkom, a to na základe týchto jasných a transparentných ukazovateľov:

roamingová spotreba prevyšujúca domácu spotrebu A ZÁROVEŇ prítomnosť v iných členských štátoch EÚ prevyšujúca domácu prítomnosť (vzhľadom na prihlasovanie sa do siete poskytovateľa roamingových služieb), ktorú možno pozorovať aspoň štyri mesiace,
dlhodobá nečinnosť určitej SIM karty, ktorá sa používa najmä (ak nie výlučne) na roaming,
predplatené služby na viacerých SIM kartách a ich postupné používanie tým istým zákazníkom pri roamingu.
Politiky primeraného využívania musí poskytovateľ roamingových služieb oznámiť národnému regulačnému orgánu a podrobne ich opísať aj v zmluvách so zákazníkmi.

Roaming za vnútroštátne ceny je určený pre cestujúcich. S cieľom určiť, že používateľ možno neoprávnene alebo neštandardne využíva roaming za vnútroštátne ceny, prevádzkovateľ bude musieť preukázať zneužívanie aspoň počas štyroch mesiacov. Ak zákazník strávi zo štyroch mesiacov viac ako dva mesiace v zahraničí a počas tohto obdobia využije v zahraničí viac telekomunikačných služieb než doma, prevádzkovatelia mu môžu zaslať výstrahu. Po prijatí výstrahy dostane zákazník dva týždne na objasnenie situácie. Ak používateľ ostane v zahraničí, operátori si budú môcť uplatniť mierne príplatky (zodpovedajúce horným hraniciam veľkoobchodného roamingu).

V prípade nezhody musí prevádzkovateľ zaviesť postupy podávania sťažností. Ak spor pretrváva, zákazník sa môže obrátiť na národný regulačný orgán, ktorý vec urovná.

V prípade najkonkurencieschopnejších zmlúv, ktoré ponúkajú neobmedzený prenos údajov alebo prenos údajov za veľmi nízke domáce ceny (nižšie než horné hranice veľkoobchodných roamingových cien), sa môžu uplatniť záruky na obmedzenie objemu roamingových dát, ktorý sa môže spotrebovať, aby tieto ponuky bolo možné zachovať.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Telekomunikačné služby