„Podklad“ pre exekúciu, resp. právny akt, na základe ktorého sa má dlžník správať určitým spôsobom (napr. zaplatiť určitú sumu peňazí, vypratať nehnuteľnosť, vydať určitú vec a pod.)

Predovšetkým ide o vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok (vykonateľnosť znamená, že dlžník nesplnil svoju povinnosť v súdom alebo zákonom určenej lehote, preto je možné túto povinnosť štátomocensky vymáhať)

Exekučným titulom však môže byť aj právny akt uvedený v ust. § 45 ods. 2 Exekučného poriadku, a to:

 • rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,
 • cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,
 • notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
 • vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,
 • rozhodnutie o dedičstve,
 • vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,
 • vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
 • iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon,
 • doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,
 • upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3 Exekučného poriadku,
 • exekučný titul podľa osobitného predpisu
 • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
 • áno   nie
§ 45 ods. 2 Exekučného poriadku Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania