Účelom nútenej správy nad činnosťou posťovne je odstránenie najvážnejších nedostatkov v jej riadení alebo zaisťovne s cieľom zastaviť zhoršovanie hospodárskej situácie poisťovne. V prípade Rapid life bola zavedená nútená správa najmä však za účelom ochrana práv klientov poisťovne pred vznikom či ďalším narastaním škody.

Vo vzťahu Rapid life ku klientom s aktívnymi zmluvami sa preto nič nemení a zmluvy trvajú naďalej tak ako sú. Klienti poisťovne, ktorým poistné doposiaľ nebolo vyplatené sa môžu obrať aj naďalej obrať so svojimi pohľadávkami na súdy a to prostredníctvom advokátov, centra právnej pomoci alebo spotrebiteľských organizácii.

Občanov v sporoch zastupuje Spotrebiteľské Centrum n.o., žiadosť o zastupovanie si je možné podať elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 147 ods. 2 zákona č. 35/2015 Z.z. o poisťovníctve Finančné služby a trh