Klienti poisťovne, ktorých v konaní nezastupuje Spotrebiteľské Centrum by si svoje nároky (pohľadávky), ktoré majú z poistných zmlúv uzatvorených so spoločnosťou Rapid life životná poisťovňa, a.s. (alebo so spoločnosťou Prvá československá poisťovňa, a.s. alebo Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s. ) mali v rámci konkurzného konania uplatniť, teda prihlásiť, v súlade s ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou, ktorá musí byť doručená na predpísanom tlačive, a to v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, t.j. do 15.03.2018 v jednom rovnopise správcovi: JUDr. Dana Husťáková, so sídlom: Žriedlová 3, 040 01 Košice a v jednom rovnopise na príslušnom súde: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice k spisovej značke 31K/28/2017.

Nestačí, že ju 15.03.2018 dáte na poštovú prepravu. Najneskôr v tento deň musí byť doručená!

K prihláške je potrebné pripojiť dokumentáciu preukazujúcu prihlásenú pohľadávku (napríklad poistnú zmluvu, poistku a pod.).

Tlačivo konkurznej prihlášky si môže klient poisťovne Rapid life, ktorého nezastupuje Spotrebiteľské Centrum stiahnuť zo stránok Ministerstva spravodlivosti SR kliknutím na tento odkaz (prihláška pohľadávky) a vyplniť rukou alebo cez počítač podľa pokynov uvedených na konci tlačiva konkurznej prihlášky.

Suma pohľadávky sa musí uvádzať v eurách a celková suma sa musí rozdeliť na istinu a príslušenstvo. Príslušenstvo sa ďalej musí rozdeliť podľa právneho dôvodu. Príslušenstvom pohľadávky sú napr. úroky z omeškania, náklady spojené s uplatnením pohľadávky, súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia priznané súdom a pod.

Príslušenstvo musíte vyčísliť ku dňu, kedy bolo zverejnené uznesenie o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

K prihláške ďalej musíte priložiť prílohy, teda všetky listiny, na ktoré sa v prihláške odvolávate. Tieto listiny stačí predložiť v kópii, nemusíte správcovi zasielať originály. Z týchto listín musia plynúť všetky tvrdenia, ktoré uvádzate v prihláške.

V prihláške je potrebné uviesť aj ďalšie údaje. Ak máte na pohľadávku exekučný titul (napr. platobný rozkaz, rozsudok), uvediete aj ten. V prípade, že v rámci vymáhania pohľadávky vediete súdny spor alebo už prebieha exekúcia, túto informáciu tam tiež uvediete.

Prihláškou môžete uplatniť aj tzv. podmienenú pohľadávku, teda budúcu pohľadávku alebo takú pohľadávku, ktorej vznik závisí od splnenia určitej podmienky. V takom prípade musíte vyznačiť, že ide o podmienenú pohľadávku a uviesť podmienku vzniku pohľadávky.

Podpis na prihláške do konkurzu nemusí byť úradne overený.

Aby ste sa uistili, že vašu pohľadávku správca nevylúčil a bude k nej prihliadať, môžete ho požiadať o vydanie potvrdenia, či vaša pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. O toto potvrdenie musíte správcu výslovne požiadať.

Pripomíname, že pokiaľ bude na prihláške niektorá zo základných náležitostí chýbať, správca ani súd nebudú k prihláške prihliadať, a teda bude vylúčená.

Samo-vyplnenú prihlášku si pred jej podaním nechajte skontrolovať u advokáta. Spotrebiteľské Centrum nebude poskytovať poradenstvo ani vykonávať individuálnu kontrolu prihlášok poistencom, ktorých v konkurznom konaní nezastupuje. Našou prioritou sú nami zastupovaní spotrebitelia.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii Finančné služby a trh