Predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:
  • obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho, miesto podnikania fyzickej osoby,
  • adresa prevádzkarne,
  • dátum predaja,
  • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
  • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 16 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa Nakupovanie