Ak zákazník uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže byť jeho reklamácia zamietnutá výhradne na základe výsledkov odborného posúdenia.

V prípade, že predávajúci zákazníkovi s reklamáciou nemieni vyhovieť, je povinní tovar či výrobok zaslať na odborné posúdenie, ktoré v písomnej forme, musí obsahovať:

  • označenie osoby vykonávajúcej odborné posúdenie,
  • presný popis posudzovaného výroku a jeho stavu,
  • výsledok posúdenia (v zásade teda zhodnotenie existencie, príčin, povahy a rozsahu vád),
  • dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Ak by odborné posúdenie neobsahovalo ktorúkoľvek z týchto náležitostí, neprihliada sa naň a reklamácia sa považuje za nevybavenú v súlade so zákonom.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Reklamácia a záruka tovaru