Upomínacie konanie bolo zavedené do nášho právneho poriadku pre niekoľkými rokmi. Platobný rozkaz vydaný kauzálne príslušným Okresným súdom v Banskej Bystrici súd vydal iba na základe žalobcom tvrdených skutočností.

Voči platobnému rozkazu sa môžete odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou príslušného súdu a to buď za použitia špeciálneho formulára elektronicky alebo v listinnej podobe poštou. V oboch prípadoch však odporúčame obrátiť sa na advokáta alebo organizáciu poskytujúcu kvalifikovanú právnu pomoc spotrebiteľom akou je napr. Spotrebiteľské Centrum.

Na vzory a šablóny voľne šíriteľné na internete sa spoliehajú iba harazdéri, ktorým sa v 90% úspešne podarí dosiahnuť neúspech v súdnom spore.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania