V prípade, ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti (teda nie voľbou súdneho exekútora).

Možno ju vykonať

  • vyprataním,
  • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
  • rozdelením spoločnej veci,
  • uskutočnením prác a výkonov

Vymôcť povinnosť vyplývajúcu z exekučného titulu možno výlučne spôsobmi, ktoré upravuje Exekučný poriadok

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania