Do likvidácie nebankovky Provident Financial (Endepro s.r.o.) môžete prihlásiť peňažnú pohľadávku o jej výške, teda o vašom nároku by mal rozhodnúť súd. Najjednoduchšie si je do likvidácie prihlásiť judikovanú (súdom potvrdenú) pohľadávku. V prípade, že máte právoplatne skončený súdny spor s Provident Financial s.r.o. a doposiaľ vám neboli vyplatené peniaze mali by ste kontaktovať Spotrebiteľské Centrum.

Prihlásiť si však môžete aj inú pohľadávku napr. z bezdôvodného obohatenia o ktorom ešte súd právoplatne nerozhodol.

Prihlášky do likvidácie môžete prihlasovať odo dňa zverejnenia výzvy (16.04.2018) počas celého priebehu likvidácie. V zmysle príslušnej legislatívy likvidácie nemôže trvať kratšie ako 90 dní. 

Na prihlásenie pohľadávky do likvidácie sa nevyžaduje žiadne formálne tlačivo ako je to pri konkurzoch. Prihláška nemá predpísanú formu avšak musí obsahovať základné náležitosti ako označenie veriteľa, dlžníka a najmä právny dôvod vzniku pohľadávky.

Právny dôvod vzniku pohľadávky musí byť kvalifikovaný. Právnik pozná rozdiel medzi konkurzom a likvidáciou. Google/Facebook nie! Preto sa neodporúčame spoliehať na Google či diskusie „facebookových právnych expertov“.

 

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii Finančné služby a trh