Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, spôsob vykonania exekúcie určuje súdny exekútor.

Exekúciu pritom možno vykonať:

  • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
  • prikázaním pohľadávky,
  • predajom hnuteľných vecí,
  • predajom cenných papierov,
  • predajom nehnuteľnosti,
  • predajom podniku,
  • príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Vymôcť povinnosť vyplývajúcu z exekučného titulu možno výlučne spôsobmi, ktoré upravuje Exekučný poriadok

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania