Odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke plynu alebo elektriny z dôvodu nesúhlasu odberateľa so zmenou ceny elektriny alebo plynu, alebo so zmenou obchodných podmienok môžete keď so zmenou ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ktorú vám oznámil dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesúhlasí.

Právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú.

Cenníky a Obchodné podmienky musí dodávateľ zverejňovať na svojom webe najneskôr 30 dní pred dňom ich účinnosti.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 17 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike Energie, vyúčtovania spotreby, Odstúpenie od zmluvy