Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, spôsob vykonania exekúcie určuje súdny exekútor.

Exekúciu pritom možno vykonať:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky,
 • predajom hnuteľných vecí,
 • predajom cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti,
 • predajom podniku,
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu

V prípade, ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti (teda nie voľbou súdneho exekútora).

Možno ju vykonať

 • vyprataním,
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 • rozdelením spoločnej veci,
 • uskutočnením prác a výkonov

Vymôcť povinnosť vyplývajúcu z exekučného titulu možno výlučne spôsobmi, ktoré upravuje Exekučný poriadok.

 • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
 • áno   nie
Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania