Cestovná kancelária je povinná

 • po celý čas podnikania mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku,
 • označiť prevádzkareň a propagačné a iné materiály určené pre objednávateľa slovami „cestovná kancelária“ alebo „CK“, ak toto označenie neobsahuje už jej obchodné meno,
 • poverovať výkonom sprievodcovskej činnosti len osoby, ktoré majú osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni,
 • písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže objednávateľ v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu.

Cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde v katalógu, prípadne inou písomnou formou presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu, najmä však o

 • termíne začatia a skončenia zájazdu,
 • cene zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výške preddavku,
 • prípadoch, keď je objednávateľ povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu pri odstúpení od zmluvy o zájazde, a o výške tejto zmluvnej pokuty ustanovenej v závislosti od času odstúpenia,
 • cieľovom mieste a mieste pobytu a o mieste plánovaného skončenia zájazdu,
 • druhu dopravného prostriedku, úrovni jeho vybavenosti, kvality a triedy,
 • ubytovacom zariadení, jeho polohe, kategórii, stupni vybavenosti a o hlavných charakteristických znakoch,
 • rozsahu stravovania a o jeho forme,
 • trase cesty, predpokladaných časoch a o predpokladaných miestach zastávok,
 • všeobecných údajoch týkajúcich sa pasových a vízových požiadaviek pre občanov Slovenskej republiky a o zdravotných formalitách, ktoré sú nevyhnutné na cestu a pobyt, ako aj o zvyčajných cenách a lehotách na ich vybavenie,
 • tom, či sa pre zájazd požaduje minimálny počet účastníkov zájazdu vrátane termínu, kedy najneskôr pred odchodom sa musí objednávateľovi oznámiť, že sa nedosiahol minimálny počet účastníkov zájazdu a cestovná kancelária zájazd zrušuje,
 • rozsahu a podmienkach poistenia zájazdu, o rozsahu poistného plnenia, o podmienkach na plnenie nároku objednávateľa, o poistiteľovi, s ktorým má cestovná kancelária uzatvorené poistenie zájazdu,
 • programe v mieste pobytu,
 • lehote, v ktorej môže objednávateľ oznámiť, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba, ak sú dôvody na jej určenie, a o podmienkach, ktoré musí účastník poskytovaného zájazdu spĺňať, ak sú dôvody na ich ustanovenie,
 • možnosti uzatvoriť individuálne poistenie objednávateľa na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia,
 • rozsahu a kvalite všetkých ostatných plnení, ktoré sú obsahom zájazdu.
 • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
 • áno   nie
Cestovanie a doprava