Výpovedná lehota sa najčastejšie uplatňuje pri zmluvách o dodávke energií bez viazanosti. Tá je štandardne jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa v mesiaci t+1, ktorý nasleduje po mesiaci t, v ktorom bola dodávateľovi doučená výpoveď zmluvy.

Odporúčame vždy si preštudovať zmluvu a obchodné podmienky, aby ste mali istotu, že máte výpovednú lehotu jeden mesiac.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby